ประกาศชี้แจ้งการประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบบริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่ง กำเนิดอาหารปลอดโรค (www.pinkforms.com) แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF Format แทนใบรับรองฯ ในรูปแบบเอกสาร

12/09/2019   โดย จิราพัชร  

ตามที่่กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่ง
กำเนิดอาหารปลอดโรค (www.pinkforms.com) แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF Format แทนใบรับรองฯ
ในรูปแบบเอกสาร เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการยื่นขอใบรับรองฯ ของผู้ประกอบการ 
เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. อาคาร 10 ชั้น 7 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 
จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 85 คน