แจ้งการออกหนังสือรับรองฯ และใบเสร็จรับเงิน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์