แบบสอบถาม

มากที่สุด    มาก    น้อย    น้อยที่สุด    ไม่พึงพอใจ     ดด